MALUSZKOWO - CENNIK USŁUG

Niedziela 1 września 2019
 

Czesne wraz z wyżywieniem.

155,00 zł* – stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

*Kwota obowiązuje od 01.01.2020r. do 31.12.2021r. i uwzględnia dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie oraz 135,00 zł dofinansowania z Programu Rządowego Maluch + 2020.

 
 Powrót do poprzedniej strony